2012, ഓഗസ്റ്റ് 11, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരു വര

ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നതിന് ഈ വര ഉപകരിച്ചേക്കും


മാപ്പി കോപ്പി

മാപ്പി കോപ്പി
കത്തീർ മുഷ്ക്കില