2013, ഓഗസ്റ്റ് 3, ശനിയാഴ്‌ച

മെസ്സേജ് !!!

ഞാൻ വരച്ച ഒരു ചിത്രവും ഒരു മെസ്സേജും.
പഴയതും പുതിയതുമായ എല്ലാചങ്ങാതി മാർക്കും.ആശംസകളോടെ .....  

മാപ്പി കോപ്പി

മാപ്പി കോപ്പി
കത്തീർ മുഷ്ക്കില