2021, ഒക്‌ടോബർ 26, ചൊവ്വാഴ്ച

പഴയ ഒരു മുല്ലപ്പെരിയാർ പോസ്റ്റ്

 

2009, ഡിസംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കരം കൊടുങ്കള്‍ கரம் கொடுங்கள் !!

നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആയുസ്സിൽ നിന്നും 10 02മിനുട്ട് ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ നീക്കി വച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടമായി അവശേഷിക്കും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയില്ലെങ്കിലും....

ഇത് 10, 12 കൊല്ലം മുമ്പെഴുതിയ പോസ്റ്റാണ്. 
ആ വീഡിയോ എങ്ങോ പോയന്ന് തോന്നുണ് 
கரம் கொடுங்கள் !!

கேரளா மக்கள் தண்ணீர் குடிச்சால் மரணம். தமிழ் நாடு மக்கள் தண்ணீர் குடிக்காமல் மரணம்.இதுக்கு ஒரு புதிய டாம் (ஆணை) கேட்டுவத். இதுக்கு தமிழ் மக்கள் உதவி செய்யவும்?


அண்ணா...தம்பி...அக்கா...தங்கச்சி....தாயே...சின்னவரே...பெரியவரே....
மன்னிப்ப் கேக்கறேன்....

കിട്ടുന്ന തമിഴില്‍ വച്ചു കാച്ചിയതാണെ. ഇനി മലയാളത്തമിഴിൽ പേശലാം.

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം 
പൊട്ടിയൊലിച്ചാൽ ...... ഉങ്കളുക്ക് തെരിയുമാ ലച്ചമാന മനിതർകൾ.....

ആമാടാ..ശാകട്ടുംഉനക്ക് ഞാവകം ഇരിക്ക്ങ്കലാ...നാൻ ഉങ്ക വീട്ടിക്ക് വന്ത് ഉങ്കക്കിട്ട് പളയ ഡസ്സ് കേട്ടപ്പൊ ഉൻ കുളന്തൈകൾ നാങ്കെക്കിട്ട് കല്ല്ക്കിട്ട് തുപ്പി എറിഞ്ചാച്ച്. ആനാല്‍ വിടമാട്ടേൻ...വിടമാട്ടേൻ...ഇന്നേക്ക് ദുർഘാഷ്ടമി....ഉൻ രക്തത്തൈ കുടിത്ത്...”

“അതൊക്കെ നാടൻ മുട്ട വിറ്റ് മരച്ചീനി വാങ്കിയ പളയ കട്ടമാന കാലം തായേ...ഇപ്പൊ അന്ത മാതിരി ഒന്നുമേ അല്ല. നിൻ മക്കൾ എൻ വീട്ടിക്ക് വരുംമ്പോത് ബട്ടൻ പൊട്ടാത്ത പാന്റ്സ് ഷർട്ട്, കളർ ഫൈഡാവാത്ത സാരി ഒക്കെ കൊടുത്ത്, പോരാമെ മീൻ കുളമ്പും കോളിക്കറിയും കൂട്ടിക്കുളച്ച് നല്ല ശാപ്പാട് തട്ടി അപ്പുറം നാല് തുട്ടും വാങ്ങി താൻ പോകറേൻ..”

“ഇത് അന്ത മാതിരി ഒരു ചിന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലൈ. ലച്ചമാന മക്കളുടെ ഉയിർ.....”

“..യിര് നിർത്തെടാ ഉണക്ക ബ്ലാഗറെ ഉൻ വായാട്ട്ഇന്ത ആറിന്റെ ഏള് എട്ട് ജില്ലാവുക്കുമപ്പുറംഅല്ലൈനാ അന്ത അറബിക്കടലിനുമപ്പുറമിരിക്കും ഉനക്ക് എന്നെടാ ഇന്ത വിഷയത്തിൽ....?”

“അത് താൻ ശൊന്നത് നമ്മ സുരേഷ് ഗാപി. ‘ഉടമ്പ്ക്ക് കയ്യിരിക്ക് കാലിരിക്ക് കണ്ണ് മൂക്ക് തലയിരിക്ക് അനാൽ ഉയിരിക്കക്കൂടാത് എന്റ്ര്’ നീയും നാനുമെല്ലാമേ മനിതൻ. നീങ്ക ഊരുക്ക് ഒരു ചിന്ന പ്രച്നം വന്താൽ നീങ്ക കച്ചിയെല്ലാമെ അണ്ണൻ തമ്പി മാതിരി. നാങ്കെ വീട്ടിക്കൊരു പ്രശനം വന്താൽ എൻ അണ്ണൻ തമ്പി ഇരണ്ട് കക്ഷി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗർമാർ എല്ലാം ഒരു കുടുംബം. എല്ലാ വീട്ടിലും, നാട്ടിലുമുള്ളവർ ആർ, ബീർ, ബാർ തണ്ണി മാതിരി ഒരേ കാമ്പിനേഷനാണ്ട്രാ....എന്നെടെയ് ശിരിക്കറത്....;

----അന്ത ആർ പൊട്ടി ലക്ഷമാന മലയാളർകൾ മരിക്കുമ്പോൾ കേരളാവിൽ വേല പണ്ണും പതിനായിരമാന തമിളർകളും അന്ത തണ്ണിയിൽ ശത്ത് കെട്ട് ഒലിച്ച് പോയിടുമെടേയ്...
അത് മറ്റും അല്ല. ഞങ്ങൾ കേരള മക്കൾ തണ്ണി കുടിച്ച് മരിക്കുമ്പോത്....”

ബീവറേജാ...?”

“തമ്പീ ഇത് കേള്, അപ്പുറം ശിരിപ്പ്. ....--മരിക്കുമ്പോത് നിങ്കൾ തമിളർകൾ തണ്ണി കുടിക്കാനില്ലാതെ ശാകും. ഇനി ഡൽഹീന്ന് നിൻ പെരിയവർകൾ ഫ്രീയായി തണ്ണി കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വെക്കാം. അപ്പുറം നട്ട് നനച്ച് നീ ഉണ്ടാക്കും വെജിറ്റബ്ല് ,മുല്ല, മല്ലി യാർ വാങ്കിടും? കോളികളെല്ലാം വാങ്ങാനാളില്ലാതെ ദീനം വന്ന് ശത്ത് പോവും. മുട്ട: കോളി ഇല്ലാമെ എപ്പടി മുട്ട കിടക്കും ? എതുക്ക് അന്ത കോവൈ, പൊള്ളാച്ചി, സേലം മാർക്കറ്റ്? അത് എല്ലാമെ ബിസിനസ്സ് ഇല്ലാമെ ഉണങ്കി കരിഞ്ച് പോയിടും തമ്പീ ...”

---ലാസ്റ്റ്, പഴയ തണ്ണീർ തണ്ണീർ സിനിമാവിൽ ശൊന്ന പോൽ “ഇന്ത ഊരിൽ കുണ്ടി കളുവതുക്ക് പോലും തണ്ണി കെടയാത് തമ്പീ” എന്ന് പറഞ്ച്, കേരളമക്കൾക്ക് തരാനുള്ള അഞ്ച് രൂപായ് ഇല്ലാമൽ, കൊടുക്കാമൽ, ആനാൽ അന്ത ഇനാമൽ കിട്ടാമൽ ബാക്കി വരും കേരളർകളും നീങ്കളും എല്ലാമെ സോമാലിയ മക്കൾ പോലായിടുമേ തമ്പീ... പുരിഞ്ചിതാ”

അപ്പടിയാ...ഇപ്പൊത്താൻ പുരിഞ്ചത്അതുക്ക് എന്ന ശെയ്യും ബ്ലാഗറെ ?’

“നീങ്കൾ ഒന്നുമേ ശെയ്യ വേണ്ട. ഉദവി..... അത് പോതും. അപ്പുറം നാങ്കൾ ഒരു പുതു അണൈ കെട്ടി ഭയങ്കരമാന ഇന്ത പ്രച്നം മുടിവ് പണ്ണി ‘നാൻ പാതി നീ പാതി കണ്ണേ, അരികിൽ നീയില്ലൈ നാനില്ലൈ.....’ എന്റ്ര് പാടി നമ്മൾക്ക് ജാളിയാ പോകലാം.

“നിങ്ങൾ ബാഷമാർഒരു മുടിവ് ശൊന്നാൽ നൂറ് മുടിവ് ശൊന്ന മാതിരി. ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗർമാർ ഒരു മുടിവ് ശൊന്നാൽ ഒരു മുടിവ് ശൊന്ന മാതിരി ;എപ്പടി പെരിയവരേ...”

“................”
“എന്നാ... ഒന്നുമേ ശൊല്ലലേ...?”


ഇതെയ് പാര്, ജിദ്ദയിൽ ഒരു ചിന്ന മഴ കാരണം സംഭവിച്ച ഈ കാഴ്ച കാണുക. അന്ത ചപ്പ് ചവറ്, കാറ് കൂട്ടത്തില് നമ്മ മക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് നിനൈത്ത് പാര്! അപ്പുറം ശൊൽ. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാം പൊട്ടിപ്പോയാല്‍ എന്ന സംഭവിക്കുമെന്ന്. ആനാൽ നമുക്ക് ഒരു പുതു അണൈ കെട്ട വേണ്ടാമാ??

മുല്ലപ്പെരിയാർ തീരപ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധക്ക്. ഒരു താൽക്കാലിക മുൻ കരുതൽ എന്ന നിലക്ക്; ബൈക്ക്, ഓട്ടോ, കാർ മുതലായവയുടെ പഴയ ട്യൂബുകൾ പഞ്ചറടച്ച് കാറ്റ് നിറച്ച് വീട്ടിലും പരിസരത്തും സൂക്ഷിക്കുക. അത് പോലെ വലിയ കന്നാസുകൾ മൂടി നന്നായി അടച്ച് പിടിക്കാനായി ഒരു കയറും കെട്ടിയിടുക. ഇത് തമാശിച്ചതല്ല. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു പുതിയ ഡാം ഈയുള്ളവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരു വൈക്കോൽ തുരുമ്പ്.....!!!

1 അഭിപ്രായം:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു...

ഇന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ 12 കൊല്ലം മുൻമ്പ് ഭായ് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ

മാപ്പി കോപ്പി

മാപ്പി കോപ്പി
കത്തീർ മുഷ്ക്കില